Topic: שוק הגמר
Created By: MIchael.
Sharing mode: public
Email this page to a friend
Attention! Some of the clips in this topic were clipped using a different browser, and might appear corrupted. To view them correctly click the "Original Url" link at the top of each clip.
שוק הגמר
original URL:  measure
אלוני
נגב
נגב
נגב
נגב
סופר קרמיק
כתבה מהארץ
רום גבס
איטונג
אינובייט
zehavi atzmon
זהבי עצמון
ד י סרמיקס
New Clip
perfect design
רוחמה שרון
אלפקס
איטונג
נגב
יבואנים ומשווקים קטנים
הרווח הגולמי של החברה ברבעון הראשון של שנת 2007 הסתכם לסך של כ 53.7- מליון ש"ח לעומת הרווח הגולמי ברבעון המקביל אשתקד שהסתכם לסך של 50 מליון ש"ח. עיקר העלייה ברווח הגולמי נבע כנגזרת מהעלייה במכירות בעיקר במגזר הצבעים ומוצרי האטימה ובמגזר מוצרי גמר לבנייה אשר לווה בשינוי תמהיל לקוחות ומוצרים במגזר זה. הגידול ברווח הגולמי כאמור קוזז בחלקו על ידי קיטון ברווח הגולמי במגזר מוצרי הבנייה ופיתוח בעיקר בשל עלייה בחלק ממחירי תשומות הייצור במגזר זה.
אלוני והחברות המאוחדות שלה ("קבוצת אלוני") עוסקות בין היתר בייבוא ושיווק של שיש ומוצריו, קרמיקה, כלים סניטרים ומוצרים אחרים. היבוא נעשה חלקו במטבעות אירופאים וחלקו בדולרים. מכירות מוצרים אלו נעשות לעיתים בשקלים צמודי דולר, לעיתים בשקלים צמודי מדד ולעיתים בשקלים לא צמודים (כמוכתב מתנאי השוק והתחרות השוררת). לקבוצת אלוני צבר הזמנות המתפלגות גם הן בין הזמנות צמודות דולר, צמודות מדד ושאינן צמודות כלל. החשיפות המתוארות לעיל הינן חשיפות מטבע בין דולר ומטבעות אירופאים ובין מט"ח בכלל לשקלים. קבוצת אלוני מגינה באופן חלקי על החשיפות המתוארות לעיל על ידי נגזרים עתידיים במטבעות החשיפה כגון רכישת דולרים ומטבעות אירופאים כנגד מכירת שקלים. המדיניות הנה להגן על החשיפה הנובעת מיתרת חוב לספקים בחו"ל בגין מוצרים שכבר סופקו לקבוצת אלוני וכן להגן על צבר ההזמנות שאינן צמודות. ההגנה כאמור מתייחסת ליתרת חוב לספקים בחו"ל בגין מוצרים שכבר סופקו לקבוצת אלוני וכן להגן על צבר הזמנות שאינן צמודות.
מרבית המכירות של החברות המוחזקות מיועדות לגורמים הקשורים לענף הבניה ולכן חברות אלו מושפעות מהפעילות בענף הבניה, המושפע גם הוא מהמצב הביטחוני השורר בישראל ומהאטה הכלכלית. החברה והחברות המוחזקות חשופות לשינויים בשיעורי הריבית ובשיעור האינפלציה, המשפיעים באופן ישיר על נכסיהם הנזילים, התחייבויותיהן ותוצאותיהן העסקיות. מדיניות החברה והחברות המוחזקות להקטין עד כמה שניתן את החשיפה על ידי קיום מאזן הצמדה וריבית מאוזן.